fbpx

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

  1. สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ซื้อแพ็กเกจติดตั้งหลังคาโซลาร์รูฟจาก บริษัท เอโซลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 แบ่งเป็น
  • ลูกค้าที่ชำระเงินเต็มจำนวนโอนผ่านแอป SCB EASY หรือชำระเงินเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท
  • ลูกค้าสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อบ้านคือเงิน (ที่ผ่อนชำระสินเชื่อบ้านกับธนาคารมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) ผ่อนชำระด้วยการขอวงเงินสินเชื่อบ้านได้เพิ่ม (Home Loan Top Up) หรือสินเชื่อบ้านคือเงิน (My Home My Cash Top Up) กับธนาคาร
    รับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 19,450 บาท (คำนวณจากแพ็กเกจ Solar Roof 20 KW (Three phase) แบบที่มีกำลังการติดตั้ง 20 กิโลวัตต์ ราคา 389,000 บาท) สามารถศึกษารายละเอียดราคาและส่วนลดเพิ่มเติมได้ที่ (http://www.asolar.co.th/solarrooftop-asolar-scb.html)

2. กรณีเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายบัตรเครดิตผ่อนชำระ 0% หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
3. ลูกค้าที่ผ่อนชำระด้วยการขอวงเงินสินเชื่อบ้านได้เพิ่ม (Home Loan Top Up) หรือ สินเชื่อบ้านคือเงิน (My Home My Cash Top Up) ต้องได้รับอนุมัติพร้อมเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565
4. ตารางอัตราค่าผ่อนเริ่มต้น (ต่อเดือน) นี้เป็นเพียงตัวอย่างการคํานวณเบื้องต้นเท่านั้น สำหรับสินเชื่อบ้านได้เพิ่ม (Home Loan Top Up) คํานวณจากอัตราดอกเบี้ย MRR+0.25% = 6.245% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.995% ต่อปี ตาม ประกาศธนาคาร ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)

6. รายละเอียดการรับประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโซลาร์รูฟ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.asolar.co.th/solarrooftop-asolar-scb/
7. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อ บริษัท เอโซลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำหนด โดยตรงที่ cor@gmail.com หรือ โทร. 02-108-8599
8. ธนาคาร และ บริษัท เอโซลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เอโซลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่สุด
9. เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

<< Back