fbpx

A Solar corporation

Solar Innovation for your Innovative Life

ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์ ระบบออนกริด

การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา ที่บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือโรงงาน หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าต้องมีการขออนุญาตติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ก่อน เนื่องจากระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาเป็นแบบ ระบบออนกริด (On Grid) เป็นระบบที่ต้องขนานไฟกับการไฟฟ้าฯ ด้วย โดยทุกท่านสามารถขออนุญาตติดตั้งได้เองกับหน่วยงานภาครัฐหรือสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนจำหน่ายโซลาร์เซลล์ยื่นขออนุญาตการติดตั้งให้ก็ได้ครับ โดยขั้นตอนการยื่นขอติดตั้งจะมีอะไรบ้าง ยุ่งยากหรือไม่ A SOLAR มีคำตอบให้ครับ

3 หน่วยงาน ที่ต้องติดต่อยื่นดำเนินการ ดังนี้

  1. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานเขต ที่อาคารหรือบ้านพักอาศัยที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์ตั้งอยู่ เพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (อ.1) หากขนาดพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมของแผงโซลาร์เซลล์และโครงสร้างรองรับทั้งหมดไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ไม่ต้องขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (อ.1) แต่ต้องแจ้งให้ทางเขตรับทราบ
  2. กฟน. (การไฟฟ้านครหลวง) หรือ กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ในเขตพื้นที่ของท่าน เพื่อให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง
  3. กกพ.(สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) เพื่อแจ้งขอเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นและขอรับใบอนุญาตทำการผลิตพลังงานควบคุม

ขั้นตอนการยื่นขอติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา

  • ประเมินเพื่อจัดทำแบบการติดตั้งโดยให้วิศวกรโยธาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนาม จากนั้นแจ้งขออนุญาตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. หรือสำนักงานเขต รับทราบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาที่พักอาศัย เพื่อออกใบอนุญาต อ.1 
  • เมื่อได้รับหลักฐานการอนุญาตติดตั้งจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
  • แจ้ง กฟน. หรือ กฟภ. ณ เขตพื้นที่ที่ติดตั้ง ให้เข้าตรวจสอบระบบและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
  • ทำการติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ ตามที่ออกแบบไว้ได้เลย
  • ลงทะเบียนที่สำนักงานหรือยื่นขออนุญาตทางออนไลน์ ที่เว็บ www.erc.or.th (กกพ. : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) โดยต้องแนบหลักฐานต่างๆ พร้อมใบอนุญาต อ.1 ที่ได้มา เพื่อขอแบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
  • ยื่นสำเนาหนังสือรับแจ้งยกเว้นการขออนุญาตฯ จาก กกพ. ต่อ กฟน. หรือ กฟภ. โดยจะได้รับการอนุญาตก็ต่อเมื่อ มีแบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต จาก กกพ. แล้วเท่านั้น
  • เมื่อผ่านการตรวจสอบระบบผลิต และเชื่อมโยงไฟฟ้าตามข้อกำหนดแล้ว ก็สามารถเริ่มใช้งานโซลาร์เซลล์ ระบบออนกริดได้เลย

หากท่านใดที่ต้องการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์ ระบบออนกริด คงมีความกังวล และมองว่าการยื่นเอกสารขอใบอนุญาตนั้นมีความยุ่งยาก โดยทาง A SOLAR  มีทีมงานผู้เชียวชาญพร้อมคอยให้คำแนะนำ และมีบริการดำเนินการขออนุญาตติดตั้งด้วยนะครับ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถปรึกษาได้ที่ โทร.091-2852855